Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství 
Mapa

Třídící linka

Třídící linka

Třídící linka v Třebíči je dalším zařízením, které doplňuje současnou koncepci nakládání s odpady v regionu svazku obcí „Skládka TKO“.

Záměr na její stavbu byl schválen v roce 2001. Se stavbou se započalo v červnu 2002 a v závěru listopadu proběhla její kolaudace. Náklady na tuto stavbu dosáhly částky 20 mil. Kč. Opět se podařilo na tento projekt získat ze SFŽP ČR 40 % dotace, 40 % půjčky. Zbytek byl dofinancován vlastními prostředky.

Tato třídící linka splňuje veškeré požadavky konečných odběratelů vytříděných komodit, jak na kvalitu třídění a lisování, tak i na pracovní podmínky pro zaměstnance. Při plném provozu zde může pracovat až 24 zaměstnanců ve dvousměnném provozu. Kapacita linky je připravena pokrýt v budoucnosti nárůst tříděných odpadů dle právních požadavků a dále požadavků vyplývajících z krajského plánu odpadového hospodářství i požadavků EU.

Z uvedeného je patrné, že činnosti, které souvisí se sběrem, tříděním, využitím a odstraněním odpadů, jsou finančně náročné, avšak postup je správný a koresponduje s trendy v EU.

Závěrem je třeba říci, že je nutná součinnost ukázněného občana, neboť v opačném případě se finanční náklady na likvidaci domovního odpadu zbytečně navyšují.

Třebíč sběrný dvůr Hrotovická a třídící linka
Mapa