Významné přírodní lokality ve městě

Mapa
Hlavní strana >Významné přírodní lokality ve městě

Vegetační a floristické poměry

Třebíčsko patří díky své poloze a přírodním podmínkám k přírodně nesmírně zajímavým oblastem Českomoravské vrchoviny. Na rostlinstvo má zásadní vliv geografická poloha. Západním okrajem města vede hranice dvou fytogeografických okresů. Proto se zde setkávají druhy typické pro vyšší polohy vázané na horské a podhorské lesy, mokřady či rašelinné louky s výskytem převážně chladnomilných druhů a oblastí přechodu mezi chladnomilnou a teplomilnou flórou jižní Moravy. Bezprostřední okolí města náleží spíše do teplejší oblasti, charakteristická je zde pestrá mozaika otevřených suchých biotopů, lesů, vlhčích luk podél vodních toků a četné rybníky. To vše je rozeseto v zemědělské krajině s poměrně hustým osídlením. Díky jedinečnému umístění Třebíče přímo ve skalnatém údolí řeky Jihlavy si i vlastní město uchovalo velký podíl přírodních ploch. Na území Třebíče i v jejím okolí najdeme celou řadu zajímavých přírodních lokalit. Je to dáno zejména polohou města, které vzniklo na obou březích řeky Jihlavy. Členité říční údolí a jeho boční přítoky nešlo zcela využít, a tak se zejména na prudkých skalnatých svazích zachovalo prostředí člověkem sice ovlivněné, ale i tak s vysokým podílem přírodních prvků. Severní svahy na pravém břehu dodnes hostí přírodě blízké lesy, kde převažují původní druhy dřevin, v jejichž podrostu můžeme nalézt vzácné lesní rostliny. Na levém břehu, na skalnatých výchozech a na plošinách nad údolím se naopak na mnoha místech zachovalo prostředí suchých trávníků po staletí využívaných jako pastviny.

 

Fauna 

Díky geografické poloze má Třebíč některé odlišné prvky od obvyklé středoevropské fauny. Leží na významném klimatickém rozhraní jednak oblasti se studeným severským podnebím bohatším na atlantické srážky, jednak oblasti teplejšího a suššího podnebí kontinentálního charakteru. Proto jak lesy, tak především suché trávníky hostí bezpočet unikátních druhů brouků, motýlů, pavouků či jiných nenápadných živočichů. Na skalách stále poletují modrásci rozchodníkoví, jako tomu bylo v době, kdy se zde za dob našich prarodičů pásly kozy a krávy. Rozkvétající hlohy každé jaro lákají zlatohlávky či pestrobarevné tesaříky a vzácností není ani setkání s kudlankou nábožnou či křižákem pruhovaným. Jen málokde se můžete přímo v centu města nebo v okolí sídlišť potěšit pohledem na tak pestrou přírodu jako je tomu právě v Třebíči. I když se za posledních několik desetiletí město velmi rozrostlo a pohltilo mnohé přírodní skvosty, stále je podíl zeleně a zejména ploch se staletí trvající kontinuitou dost. Rovněž v bezprostředním okolí města můžeme nalézt celou řadu unikátních přírodních lokalit.

Rybníky a mokřady Více
Suché louky, meze, pastviny a skalnaté svahy Více
Řeka Jihlava a její přítoky Více
Lesy a parky Více
Zemědělská krajina v okolí města Více
Mapa