Radonová problematika

Radonová problematika 
Mapa
Hlavní strana >Radonová problematika >Radonová problematika Třebíč a okolí

Radonová problematika

Radon je inertní a za jistých okolností nebezpečný radioaktivní plyn. Proniká na zemský povrch z horninového podloží. Primárním zdrojem radonu v geologickém prostředí je uran (238U) přítomný v horninách. Uran tvoří samostatné minerály (např. uraninit nebo uranové slídy), nebo je přítomen v horninotvorných materiálech (např. biotit a apatit). Obecně lze říci, že nejvyšší obsah uranu je ve vyvřelých horninách (durbachit, žula), střední v horninách metamorfovaných (pararuly) a nejnižší v sedimentech (pískovce, jílovce). U sedimentů to ovšem platí jen obecně, protože i v nich mohou být kapsy nebo polohy minerálů s vysokým obsahem radonu, který může lokálně dosahovat mnohem větších koncentrací než u vyvřelých hornin. Dalším zdrojem uranu jsou podzemní vody a stavební materiál. Ty jsou však méně podstatné.

Radon, či spíše jeho izotopy, jsou nebezpečné zejména tehdy, když se hromadí uvnitř staveb. Množství radonu je možné diagnostikovat a stavebními úpravami omezit jeho koncentrace v objektech na únosné množství. Bylo prokázáno, že naše republika, resp. Český masiv, patří k nejvíce „zamořeným“ celkům v celé Evropě. Je to způsobeno vyšším zastoupením vyvřelých hornin v geologickém podloží naší republiky.

Na základě doporučení Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu byly v naší republice stanoveny tyto mezní hodnoty rovnovážné objemové aktivity dceřiných produktů radonu: stávající zástavba – 200 Bq/m3, nová zástavba – 100 Bq/m3. Jedním z důvodů je i větší „těsnost“ současných staveb. Na internetu jsou k dispozici mapy radonového rizika, na kterých si každý může zjistit, v jak potenciálně nebezpečné oblasti žije. Podle toho si pak může objednat měření od specializované firmy. Pokud bylo měřením zjištěno hromadění radonu pod domy nebo v příliš utěsněných domech, lze to řešit poměrně jednoduchým způsobem. Podloží domu je možné odvětrat stavbou nebo propojením větracího komínu ze sklepa s prostorem pod domem. Jeho okolí je nutno dobře utěsnit, aby se radon nedostával kolem něj do domu. Větrací komín je možno vybudovat po poradě se stavitelem i dodatečně. V případě, že roste koncentrace radonu v bytě, je možné jej odstranit, vzhledem k jeho délce rozpadu, řádným vyvětráním každý čtvrtý den. Izotop radonu (222Rn) vzniká rozpadem uranu (238U) a má poločas rozpadu radonu 3,825 dne, tj. 3 dny a téměř 20 hodin. Nebezpečné nejsou ani tak samotné izotopy radonu, ale produkty jejich přeměny. Radon se rozpadá na dceřiné produkty: polonium, olovo a bizmut. Jsou to kovy, které se ve vzduchu mohou pohybovat volně v atomárním stavu, mohou se vázat na aerosoly či prachové částice, mohou být vdechnuty do plic a tam zachyceny. Tyto kovy jsou druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic hned po kouření.

Pokud byste potřebovali poradit, můžete se obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, konkrétně na úsek radonové zátěže a projektového řízení. Kancelář specialisty, který vám poradí, najdete v Jihlavě na Seifertově ulici č. 24.

Mapa