Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Mapa
Hlavní strana >Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta >Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Nejvýznamnějším subjektem zajišťujícím na Třebíčsku environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO), především na základních školách (včetně města Třebíče), je obecně prospěšná společnost Chaloupky.

Chaloupky jsou společností zabývající se ekologickou (environmentální) výchovou a vzděláváním (především pak výchovou k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji). Systém vzdělávání Chaloupek vychází z tradic, které středisko nabylo za 20 let svého působení na poli ekologické výchovy v ČR, a také z inspirace v zahraničí, především Velké Británie a Nizozemí.

Zřizovatelem obecně prospěšné společnosti je ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice.

Chaloupky byly u zrodu moderní, polistopadové environmentální výchovy, spolupodílely se na založení sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a na implementaci ekologické výchovy do české legislativy.

Chaloupky o.p.s. jsou největším střediskem ekologické výchovy v Kraji Vysočina a pracoviště u Kněžic je jedním z největších pobytových středisek ekologické výchovy v ČR. V současnosti najdete pracoviště Chaloupek také v Brtnici (projektové oddělení a ředitelství), Kněžicích, Zašovicích (pobytové středisko a dětská farma), Horní Krupé a Velkém Meziříčí (střediska nabízející jednodenní programy) a v přípravě je středisko v Krátké u Sněžného.

Pro školy Chaloupky nabízejí celou řadu jednodenních i týdenních výukových programů, věnují se školám i individuálně, snaží se propagovat rozvoj školních zahrad a věnují se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, speciálně pak koordinátorům ekologické výchovy na mateřských, základních i středních školách v Kraji Vysočina.

Za zmínku rovněž stojí, že Chaloupky jsou významným poskytovatelem služeb v oblasti ekologické výchovy v souladu se schválenou Koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina.

Činnosti v oblasti ekologické výchovy zabezpečuje také společnost TTS energo s.r.o., která v roce 2007 umožnila vznik Informačního centra obnovitelných zdrojů energie. Jeho provozovatelem je občanské sdružení Ekobioenergo a hlavním záměrem je předávat informace nejen žákům základních, středních a vysokých škol z celé naší republiky, ale i široké veřejnosti. Školám jsou nabízeny výukové exkurze, které jsou hravé, interaktivní, zajímavé, ale hlavně poučné. Každá věková skupina dětí a mládeže vyžaduje individuální přístup, proto jsou prezentační materiály koncipovány podle věku posluchačů. Pro menší návštěvníky jsou připraveny multimediální prezentace, které seznámí posluchače s obnovitelnými zdroji energie, jejichž využívání je z hlediska budoucnosti nezbytné. Následně si formou hry děti zopakují, co se právě dozvěděly. Hlavní a nejatraktivnější součástí exkurze je prohlídka Teplárny Sever, kde účastníci mohou zhlédnout využívání obnovitelných zdrojů energie (biomasy) v praxi. Pro starší návštěvníky, kteří se již v této problematice trošku orientují, jsou připraveny prezentace týkající se biomasy, firmy TTS energo a výroby tepla využitím biomasy. Pro učitele jsou zde k dispozici pracovní listy, které mohou dále využít ve svých hodinách.

Společnost ESKO-T, s.r.o. založila informační centrum, jehož hlavním cílem je informovat a vzdělávat děti, studenty, organizace, pracovníky veřejné správy, obce a širokou veřejnost o problematice odpadového hospodářství a o možnostech separace, zpracování a využití odpadů. Hlavní důraz je kladen na pochopení smyslu třídění odpadů, že díky třídění zabezpečíme úsporu surovin, spotřeby energií, finanční úsporu a zamezíme vzniku emisí. V rámci informačního centra jsou pak organizovány exkurze (na třídící linku v Třebíči, skládku TKO Petrůvky nebo na sběrné dvory). Obecný program exkurzí, který je vždy uzpůsoben věku návštěvníků, je rozdělen do několika bloků.

Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Třebíč, se kromě své hlavní činnosti aktivně snaží působit i v oblasti ekologické výchovy. Nabízí možnost exkurzí na svoje nejvýznamnější objekty, zejména vodárenský dispečink, čistírnu odpadních vod v Třebíči, úpravnu vody ve Štítarech a vodárenský areál Heraltice. Na těchto místech se zájemci především z řad žáků a studentů všech typů škol mohou dovědět zajímavé informace o úpravě pitné vody, zásobení obyvatel, odvádění a čištění odpadních vod, o řízení celé vodárenské soustavy a zejména o roli vodárenství a čistírenství v ekologickém systému regionu.

Dalšími subjekty působícími v oblasti ekologické výchovy na Třebíčsku jsou ještě např. Český svaz ochránců přírody ZO, Dům dětí a mládeže Třebíč, Muzeum Vysočiny Třebíč, Tělocvičná jednota Sokol Třebíč, Město Třebíč.

Ekobioenergo - EkoART 2011 - výherci nejstarší kategorie v lanovém centru Proud Ekobioenergo - EkoART 2011 - výherci nejstarší kategorie v lanovém centru Proud Ekobioenergo - EkoART 2013 - výlet do Dinoparku pro prvňáčky ze ZŠ Moravské Budějovice Ekobioenergo - EkoART 2013 - 6. ročník ZŠ Kpt. Jaroše ve Westernovém městečku ESKO-T, s.r.o. – návštěva mateřské školky na třídící lince ESKO-T, s.r.o. – návštěva základní školy na skládce komunálního odpadu v Petrůvkách ESKO-T, s.r.o. - návštěva vysokoškolských studentů na sběrném dvoře ESKO-T, s.r.o. – návštěva žáků základní školy na třídící lince Chaloupky – pravidelné akce pro veřejnost v Zašovicích – za vlnou a sýrem Chaloupky – indiánský den Chaloupky - Letní tábor 2014 Chaloupky - zahrada v Dolních Vilémovicích Chaloupky – v přírodovědném kroužku VAS a.s. – exkurze v Heralticích VAS a.s. – exkurze žáků základní školy na úpravně vody ve Štítarech VAS a.s. – exkurse na vodohospodářském dispečinku VAS a.s. – exkurze  na vodojemu Kostelíček
Mapa