Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství 
Mapa

Skládka Petrůvky

Skládka Petrůvky

Skládka se nachází jižním směrem od Třebíče ve vzdálenosti cca 8 km. Je situována v horní části mělkého údolí nad obcí Petrůvky a je určena k ukládání převážně komunálních odpadů.

Skládka je zabezpečena těsnícím systémem, složení 3x20 mm minerálního těsnění a těsnící fólie PEHD tl. 2 mm. Průsakové vody jsou odváděny drenážním systémem, jímány v jímce průsakových vod a čerpány k rozlivu zpět na skládku. Celá plocha skládky je odplyněna.

Skládka je provozovaná od února roku 1994, na skládku se sváží odpady ze 120 obcí bývalého okresu Třebíč, Jihlava a Znojmo, což představuje cca 100 000 obyvatel. Se stavbou se započalo v červnu 1993. Hodnota této stavby činí 51 mil. Kč, z toho bylo poskytnuto 31 mil. Kč jako bezúročná půjčka ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Celková plocha skládky je 7 ha, na skládce je nyní uloženo 650 000 m3 odpadu. Skládka byla zbudována s výhledem provozování na 17 roků, je předpoklad prodloužení s ohledem rozšiřujícího se třídění odpadů a jejich využití.

Skládka je rozdělena na sekce. V současné době bylo zahájeno skládkování na 8. sekci s rozlohou 1,9 ha, jejíž kapacita je 260 000 m3, životnost skládky se tak prodlužuje do roku 2024. Náklady na vybudování 8. sekce dosáhly výše 21 mil. Kč.

Ročně se na skládku uloží cca 30 000 tun odpadu. Rekultivováno bylo již 5 sekcí, připravuje se rekultivace 6. a 7. sekce. Rekultivační práce se skládají z úpravy figury, položení drenážní vrstvy, geotextilie, těsnicí fólie, drenážní vrstvy, geotextilie, vrstvy podorniční zeminy a ornice. Celá plocha je zatravněna. Z rekultivovaných sekcí je využíván skládkový plyn pro kogenerační jednotku, která dodává elektřinu do elektrorozvodné sítě.

Od roku 2004 je v provozu plocha na recyklaci stavební suti o roční kapacitě 10 000 tun. Celý budovaný systém plně zapadá do plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.

Kogenerace
Mapa