Městská zeleň a parky

Městská zeleň a parky 
Mapa
Hlavní strana >Městská zeleň a parky >Sady a parky v Třebíči

Sady a parky v Třebíči

Máchovy sady

V průběhu doby prochází městská zeleň celou řadou změn. V období po r. 2002 do současnosti patří k nejvýznamnějším akcím revitalizace parku Máchovy sady, a to v souvislosti s opravou kanalizačního sběrače v roce 2006. Po poká- cení stromů překážejících stavbě následovala probírka porostu celého parku, předláždění páteřní parkové cesty, zrušení schodiště do prostoru Purkyňova náměstí a jeho náhrada chodníkovou rampou, kompletní rekonstrukce dětského hřiště pod ulicí Sadovou, výměna mobiliáře, rekonstrukce veřejného osvětlení a dosadba nových stromů a keřů. Přímo na trase kanalizace v zeleném pásu mezi chodníkem a plotem nemocnice byl zřízen trvalkový záhon. V následujících letech byla opravena vrstevnicová cesta pod ulicí Sadovou i přístupová cesta na vyhlídku na skalce nad ulicí Chmelovou.

Vstup do Máchových sadů od zimního stadionu je pojatý opravdu velkolepě. Jeho otevřená náruč je čitelná pro každého.

Tyršovy sady

V roce 2008 proběhla dílčí rekonstrukce západní části parku Tyršovy sady v souvislosti s umístěním sochy plk. Švece do tohoto prostoru. Byla změněna půdorysná dispozice zdejšího parteru tak, aby lépe kompozičně vyhovovala umístění sochy, obnovena byla dožilá břízová alej. K optickému oddělení parteru od areálu sokolského stadionu byla založena habrová stěna. Ošetřeno bylo jasanové stromořadí. Součástí akce bylo i zřízení nového veřejného osvětlení a výměna mobiliáře. Zbylé části tohoto parku na stále naléhavější rekonstrukci bohužel i nadále jen čekají.

Týnské údolí

V letech 2005 – 2007 probíhaly přípravné projekční práce na úpravu lesoparku Týnské údolí, vyvolané provedenou revitalizací zdejších rybníků. Na komplexní realizaci záměru nedošlo z důvodů nedořešených majetkových poměrů k některým pozemkům a pro velkou finanční náročnost celého záměru.

Vybudovánímpohodlného a do prostředí zapadajícího schodiště se celý prostor zpřístupnil a zatraktivnil.

Přesto zpracovaná projektová dokumentace posloužila v roce 2007 při výstavbě nového kamenného schodiště z ulice Luční k hrázi Vodovodníhorybníka a v roce 2011 při rekonstrukci schodiště z ulice Fr. Hrubína na hráz Vodovodního rybníka. Postupem času se znatelně zvýšil i podíl městských pozemků na území lesoparku, když se podařilo získat do majetku města některé parcely jiných vlastníků. V rámci pěstebních opatření probíhalo odstranění nežádoucí dřevinné vegetace z prostoru skalní stepi pod ulicí Fr. Hrubína a postupné probírky porostů na území celého lesoparku. Lesní, převážně smrkové porosty na náhorních rovinách za ulicí Kpt. Nálepky, rozvrácené vichřicí v létě 2010, byly znovu zalesněny snad odolnější druhovou skladbou (dub, habr, borovice lesní). Probíhá odstraňování nežádoucích keřů, zarůstajících do plochy luk v údolí. V roce 2012 proběhla v návaznosti na výstavbu teplovodu revitalizace Jubilejního břízového háje v Týněa následně byla vybudována nová pěšina z Koutkovyulice. Náhradou za vykácené přestárlé stromy zde byla provedena i nová výsadba stromů a keřů. V roce 2012 byla v návaznosti na stavbu okružní křižovatky rekultivována plocha po odstraněných mobilních buňkách u křižovatky ulic M. Majerové borská a ve stejné době došlo k přestěhování nedalekého sběrného dvora, čímž byly tyto do té doby nevhodně využívané části lesoparku navráceny své původní funkci. Vhodným doplňkem lesoparku se stalo dětské hřiště pod rybníkem Hladovým, sloužící obyvatelům přilehlých obytných čtvrtí, zejména nově vybudované ulice Lavického.

 

Rybníky nás provázejí celým Týnským údolím.

Hrádek

V roce 2007 byla opravena Masarykovavyhlídka na Hrádku. Následně bylo v letech 2011–2012 kompletně opraveno schodiště zpřístupňující tuto vyhlídku z Zdislaviny ulice. Celý záměr byl slavnostně završen dne 14. září 1012 navrácením repliky Masarykova medailonu.

 

Masarykova vyhlídka s obnoveným medailonem.

Lipové aleje velkoryse pojaté byly doplněny podle původního záměru architekta Kumpána.

Hrádek poskytuje jedinečné pohledy na město. A nejen z Masarykovy vyhlídky.

Zámecký park

Začátkem roku 2008 se město Třebíč stalo vlastníkem zámeckého parku, který obdrželo darem od Kraje Vysočina. Tím došlo k majetkovému sjednocení areá- lu zámeckého parku a přilehlé podzámecké nivy. Došlo k zintenzivnění údržby porostu parku, provedena byla nezbytná pěstební opatření v porostech. Vyšší intenzita údržby se pozitivně odrazila na oživení původního cenného bylinného podrostového patra parku, včetně zplanělých tulipánů, které se v trávních plochách objevují rok od roku ve větším počtu. V letech 2009–2010 proběhla i projektová příprava regenerace celého parku, tento záměr byl však pro svoji rozpornost a celkovou investiční náročnost vzápětí odložen a s výjimkou zpracování zjednodušeného investičního záměru v roce 2013 se dál v projekční přípravě nepokračovalo.

 

Lorenzovy sady

V roce 2012 proběhla revitalizace rybníků v lesoparku Lorenzovy sady, horní rybník byl odbahněn a opraven, stejně jako spodní, do té doby protržený rybník.

Areál Baťovy fabriky

Areál bývalé Baťovy fabriky a zkrachovalé obuvnické firmy BOPO v Borovině se před několika lety podařilo otevřít pro veřejnost. Odstranění veškerého oplocení areálu znamenalo propojení Libušina údolí směrem k Borovinskému rybníku a dále proti proudu Stařečského potoka až do městyse Stařeč. Areál bývalé fabriky za několik let neuvěřitelně vzkvetl a kromě citlivého přístupu k historickým továrním budovám bylo přistoupeno i parkovým úpravám, které jdou s revitalizací staré fabriky ruku v ruce.

Hasskova zahrada

V letech 2011–2012 probíhala výstavba protipovodňových opatření v centru města. V rámci stavby bohužel musela být vykácena řada stromů rostoucích v korytě řeky a v ochranných pásmech současně rekonstruovaných inženýrských sítí. V rámci stavby ale byly navrženy a realizovány v maximální možné míře i nové výsadby stromů. Současně byla obnovena dosluhující lávka pro pěší v Soukenic- ké ulici, kompletně rekonstruována parkově upravená plocha Hasskova zahrada, včetně nového vybavení dětského hřiště.

Rafaelova ulice

Po vybudování Rafaelovy ulice proběhla v několika etapách demolice pozůs- tatků staré zástavby ulic Vinohradské a Na Spravedlnosti a získané plochy byly přičleněny k plochám udržované městské zeleně.

Mapa