Ovzduší

Ovzduší 
Mapa
Hlavní strana >Ovzduší >Monitorování ovzduší

Monitorování ovzduší

V Třebíči jsou meteorologické veličiny a kvalita ovzduší dlouhodobě monitorovány třemi automatizovanými stanicemi tří různých zřizovatelů. Jsou umístěny ve vytipovaných lokalitách, dvě stanice jsou stacionární, měří celoročně, a jedna je mobilní, měří kampaňovitě. Výsledky měření jsou zpracovávány a slouží mimo jiné také jako podklad k tvorbě opatření ke zvyšování kvality ovzduší města. Jsou to:

 

Stanice Českého hydrometeorologického ústavu

Umístění: Areál školy VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické na SZ okraji města nedaleko vodní nádrže Kuchyňka

Zeměpisné souřadnice: 49°13‘24.378“ N, 15°51‘56.801“ E Nadmořská výška: 462 m

Typ: Automatizovaný měřicí program

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide2/mp_JTREA_CZ.html

Stanice mezinárodního projektu GLOBE

Sběr meteorologických dat je využíván a dále zpracováván žáky i učiteli školy v rámci mezinárodního projektu GLOBE, jenž v sobě spojuje výchovný cíl s vědeckým. Tisíce škol na celém světě spolupracují na měření ukazatelů životního prostředí, které jsou za pomocí vědců zpracovávány, aby nabídly globální pohled na stav naší planety a zároveň podpořily studenty a žáky v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírodních věd a techniky.

Umístění: Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836

Zeměpisné souřadnice: 49°13‘21.98“N, 15°53‘00.58“E

Typ: Automatizovaný informační systém

http://www.zsjarose.cz/cze/meteostanice/

Stanice Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě – projekt „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“

Třebíč je zařazena do projektu „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“, zadavatelem je Kraj Vysočina. Dvakrát do roka je do vytypované lokality v Kraji Vysočina umístěna mobilní stanice. Měřící kampaně jsou naplánovány tak, aby reprezentovaly topnou a netopnou sezonu. Každá lokalita má své specifické poslání zaměřené buď na dopravu, lokální topeniště, nebo průmyslovou zónu. Od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 proběhl první rok měření, které probíhalo na 24 lokalitách kraje, Třebíč byla mezi vybranými lokalitami. Byl přesně stanovený harmonogram, odvozený od legislativního požadavku na minimální počet dat za kalendářní rok pro orientační měření – tedy 8 týdnů rozprostřených po celý rok. Umístění: Sportovní areál TJ Spartak Třebíč

Zeměpisné souřadnice: 49°13‘27.344“N, 15°53‘38.316“E Nadmořská výška: 405 m

Typ: Mobilní, automatizovaný informační systém

http://www.ovzdusivysocina.cz/sledovane-lokality/trebic/monitoring/

Mobilní měření sleduje jiné závažnější škodliviny než ty, které jsou obsaženy ve stávajících měřících programech stacionárních stanic umístěných v Kraji Vysočina. Větší výběr škodlivin umožní doplnit stávající informace ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu a stanic Zdravotního ústavu Ostrava.

 

Charakteristika škodlivin v ovzduší

Částice obsažené ve vzduchu lze rozdělit na primární a sekundární. Primární částice jsou emitovány přímo do atmosféry ať již z přírodních (např. sopečná činnost, pyl nebo mořský aerosol) nebo z antropogenních zdrojů (např. spalování fosilních paliv ve stacionárních i mobilních zdrojích, otěry pneumatik, brzd a vozovek). Sekundární částice jsou převážně antropogenního původu a vznikají v atmosféře ze svých plynných prekurzorů SO2, NOX a NH3 procesem nazývaným konverze plyn-částice.

Suspendované částice frakce PM10, PM2,5

Polétavý a sedimentace schopný prach, zvláště jeho frakce PM10, je ze zdravotního hlediska významný faktor charakterizující úroveň imisní zátěže sledované lokality. Je vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem (velký povrch často nesoucí elektrický náboj) v celé řadě případů ideálním nosičem spousty specifických polutantů, mnohdy s vysokým potenciálem rizikovosti. V poslední době se ukazuje, že nejzávažnější zdravotní dopady (včetně zvýšené úmrtnosti) mají jemné částice frakce PM2,5 popř. PM1, které se při vdechnutí dostávají do spodních částí dýchací soustavy. Míra zdravotních důsledků je ovlivněna řadou faktorů.

Rozměr částice také určuje její čas, který může strávit v atmosféře. Zatímco sedimentace odstraňuje hrubší frakce PM10 zatmosféry během několika hodin po jejich emisi, částice PM2,5 zde může setrvat několik dnů až týdnů. V konečném důsledku tyto zejména malé částice mohou být atmosférou transportovány na dlouhé vzdálenosti.

Oxidy dusíku NOX

Přírodní emise NOX vznikají převážně z půdy, vulkanickou činností a při vzniku blesků. Jsou poměrně významné z globálního pohledu, z pohledu Evropy však představují méně než 10 % celkových emisí. Oxid dusičitý se nachází v životním prostředí ve formě plynu, proto je jedinou relevantní cestou expozice lidí vdechování, ať už je zdrojem venkovní či vnitřní ovzduší nebo cigaretový kouř. Po expozicích oxidu dusičitému byly v krvi a v moči pozorovány kyselina dusičná a dusitá a jejich soli.

Podle epidemiologických studií dlouhodobě zvýšená expozice oxidu dusičitému vede k redukci plicní funkce u dětské populace a u astmatiků zvyšují počet bronchitických symptomů.

Oxid siřičitý SO2

Hlavním antropogenním zdrojem oxidu siřičitého (SO2) je spalování fosilních paliv (uhlí a těžkých olejů) a tavení rud s obsahem síry. V atmosféře je SO2 oxidován na sírany a kyselinu sírovou vytvářející aerosol jak ve formě kapiček, tak i pevných částic širokého rozsahu velikostí. SO2 jsou z atmosféry. V důsledku změn emisních zdrojů jsou nyní průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého v městech evropských zemí hluboce pod hladinou 50 μg/m3. Podobně poklesly i hodnoty maximálních denních koncentrací.

SO2  má dráždivé účinky, při vysokých koncentracích může způsobit zhoršení plicních funkcí a změnu plicní kapacity.

Výsledky měření

Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům v České republice. Podobně to platí i pro město Třebíč, které ve srovnání s podobnými městy se zhruba stejným počtem obyvatel vychází z hlediska kvality ovzduší jako jedno z nejčistších v celé České republice.

V případě látek, se kterými se ovzduší v ČR potýká nejvíce (PM10, PM2,5, benzo(a)pyren), byly na Vysočině naměřeny poměrně nízké koncentrace. Vyšší koncentrace (zejména v případě výše zmíněných látek) byly měřeny pouze během extrémních epizod (druhá polovina ledna a první polovina února 2013). Tyto epizody se však neodehrávaly pouze na Vysočině, měly nadregionální charakter a zasáhly celou ČR. Důvodem zvýšených koncentrací byly nepříznivé rozptylové podmínky způsobené inverzním charakterem počasí.

Rovněž výsledky měření projektu – Informační systém kvality ovzduší Kraje Vysočina (ISKOV) potvrdily, že město Třebíč, podobně jako celý kraj, se nachází v čistém území, nemá problémy s překračováním platných imisních limitů u všech škodlivin, zvláště v letním období. Město je plynofikované, kromě dopravy zde není další výraznější zdroj znečišťování ovzduší.

Mapa