Politika životního prostředí

Politika životního prostředí 
Mapa
Hlavní strana >Politika životního prostředí >Politika životního prostředí

Politika životního prostředí

Významným nástrojem pro zkvalitnění ochrany životního prostředí jsou v současné době rozvojové dokumenty. V našem případě se jedná především o Státní politiku životního prostředí České republiky, Strategii Kraje Vysočina 2020, Program rozvoje Kraje Vysočina a Strategický plán rozvoje města Třebíče pro období 2012–2015.

 

Státní politika životního prostředí ČR

Státní politika životního prostředí České republiky vymezuje plán na realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020.

Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak k zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.

 

Strategie Kraje Vysočina do roku 2020

Strategie je zpracována jako střednědobý strategický dokument na léta 2014–2020.

Ve vztahu k životnímu prostředí tato strategie řeší především další rozvoj funkcí lesního hospodářství včetně programů revitalizace krajiny a trvale udržitelného hospodaření v lesích, dále promyšlené řešení a nakládání s odpady v rámci integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV), zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zlepšování jakosti podzemních a povrchových vod v územích, které jsou v mimořádném zájmu ochrany vod, a v neposlední řadě i péči o přírodu a krajinu Vysočiny.

 

Program rozvoje Kraje Vysočina

Program rozvoje kraje představuje základní dokument regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku.

V Programu rozvoje Kraje Vysočina byly v oblasti životního prostředí pro řešení identifikovány především tyto přednostní aktivity opatření – obnova a ochrana krajinného rázu Vysočiny, ochrana a zachování biodiverzity ve volné krajině, zajištění zvláštní ochrany nejcennějším lokalitám, vytváření podmínek pro uplatňování místní Agendy 21 v Kraji Vysočina, zajištění dostupnosti informací o životním prostředí a podpora zapojování obyvatel do péče o životním prostředí, rozvoj a koordinace systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty široké veřejnosti, využívání energetického potenciálu biomasy z lesní a zemědělské produkce, využívání energie ze tříděného komunálního odpadu, podpora předcházeni vzniku odpadu a využíváni recyklovaných materiálů, podpora budováni integrovaného systému odpadového hospodářství založeném na materiálovém a energetickém využívání odpadů včetně systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, dále podpora aktivit vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji lesnictví, dosažení stavu, kdy bude postupně zajištěno odvádění a čištění odpadních vod v sídlech v kraji podle platných právních předpisů, zvýšení podílu čištěných odpadních vod a zefektivnění procesu čištění, umožnění dostupnosti kvalitní pitné vody a zvýšení procenta obyvatel kraje napojených na veřejné vodovody.

 

Strategický plán rozvoje města Třebíče pro období 2015 – 2019

Strategický plán rozvoje města Třebíče vymezuje hlavní směry dlouhodobého rozvoje a rozvojové priority města v následujících letech.

Problematika životního prostředí je v této strategii obsažena v prioritní ose A – Kvalita života, Strategický cíl A4 Zlepšit vzhled veřejných prostranství a stav životního prostředí ve městě. Životní prostředí je zde řešeno jako jeden ze základních aspektů kvality života. Část prioritní osy věnující se životnímu prostředí se zabývá především ochranou přírody a péčí o krajinnou a městskou zeleň, podporou ekologicky šetrné dopravy a nakládáním s odpady. 

U ochrany přírody a u péče o krajinnou a městskou zeleň se strategie zabývá především: péčí, obnovou a rozšířením zeleně na veřejných prostranstvích, revitalizací městských parků a lesoparků, péčí o stromy se zaměřením na bezpečnost a doprovodnou funkci ve městě, péčí o památné stromy, aktualizací pasportu zeleně, rozšířením stromořadí podél cest, ozeleněním nevyužívaných ploch, respektováním územních systémů ekologické stability, podporou budování a zkvalitnění naučných stezek ve městě a okolí, podporou nezemědělské funkce krajiny, podporou aktivit v oblasti vzdělávání, výchovou a osvětou v oblasti ochrany přírody a krajiny, systematickým postupem proti neukázněným občanům ničícím veřejné plochy se zelení, podporou aktivit neziskových organizací v oblasti ochrany přírody a krajiny a environmentálního vzdělávání.

Ekologicky šetrná doprava se zabývá aktivitami směřujícími k výraznému omezení individuální automobilové dopravy (IAD) v centrální části města a kroky směřující k vyšší míře preference městské veřejné dopravy (MVD) před IAD, tedy opatření stavební, technologická a organizační směřující ke zrychlení, zefektivnění a zatraktivnění veřejné dopravy. Další aktivitou je podpora budování cyklostezek jako samostatných dopravních tras, které budou přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území.

U nakládání s odpady se strategie zabývá především těmito aktivitami: zkvalitnění systému sběru, skladování, manipulace, využívání a odstraňování komunálního a jiného odpadu, zahuštění sítě na tříděný odpad se zvýšením četnosti vývozu, zahuštění sítě kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), podpora vybudování zařízení na využití BRKO, podpora vytvoření regionálního integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV), podpora zavádění nových technologií na využití druhotných surovin, monitoring a odstraňování černých skládek a odstraňování starých ekologických zátěží. K tomu náleží podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, poradenství a jejich infrastruktury, neustálá osvěta k nakládání s odpady ve spolupráci se Svazkem obcí „Skládka TKO“.

 

Mapa