Ochrana přírody a krajiny

Ochrana přírody a krajiny 
Mapa

Památné stromy

Památné stromy Třebíčska

Stromy jsou nedílnou součástí našeho každodenního života a jejich význam v přírodě je mimořádný. Jsou nejen nositelem ekologické stability krajiny, ovlivňující její ráz a atmosféru, ale pro člověka často i symbolem trvalých hodnot, mlčenlivým pamětníkem minulých časů.  Našimi předky byly uctívány a chráněny, neboť jim poskytovaly mnoho prospěšného a užitečného. Strom je unikátní výtvor a z pohledu životního prostředí plní řadu důležitých funkcí, např. mikroklimatickou, biologickou, hydrologickou, protierozní, hygienickou, atd. Vytváří specifické životní prostředí pro další organismy a tím se stává jakýmsi svébytným ekosystémem. I přes svou mohutnost a majestátnost jsou stromy snadno zranitelné. Záporných faktorů, které na ně negativně působí, přibývá a je především na člověku o ně pečovat a chránit je. Proto je důležité zajistit pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, zvýšenou ochranu danou zákonem a vyhlásit je za „stromy památné“.

Za památné stromy je možné prohlásit stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které vynikají svým vzrůstem nebo věkem, tvořící významné krajinné dominanty, zvláště cenné dřeviny i nepůvodních druhů a v neposlední řadě i dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historických událostí nebo se k nim vztahují různé pověsti a báje. Při výběru stromů za památné je nutné zvážit jak důvody pro jejich ochranu, tak zdravotní stav a možnost dalšího vývoje. V územním obvodu Městského úřadu Třebíč, jako pověřeného obecního úřadu, je vyhlášeno 15 soliterně rostoucích památných stromů, 11 skupin památných stromů a 2 památné aleje. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Každý památný strom má své ochranné pásmo, ve kterém není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost. Veškeré stromy, které byly na území České republiky vyhlášeny za památné, jsou evidovány v ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze. V terénu jsou tyto stromy označeny cedulkou s malým státním znakem ČR a nápisem památný strom. 

 

Velký javor

Javor klen (Acer pseudoplatanus) stojí na okraji lesa, asi 300m za osadou Věstoňovice. Jeho věk je odhadován na 650 až 700 let. Za jeho života se v průběhu staletí odehrála celá řada událostí. Tvrdé bylo zejména 18. století, kdy v roce 1719 došlo v Horních Vilémovicích k prozrazení tajné noční bohoslužby u svobodníka Nečase. V následujících letech se rozpoutalo zatýkání, vyslýchání a hon na kacíře. V těchto pochmurných dobách, kdy se u Velkého javoru konaly tajné evangelické bohoslužby, plnil strom úlohu duchovního a mystického místa. Možná alespoň malým dílkem přispěl k tomu, že evangelické vyznání nebylo protireformací v tomto kraji zcela potlačeno. 

Katastrální území: Horní Vilémovice

Rok vyhlášení:1976

Obvod kmene: 775cm

Výška stromu: 11m

Odhadované stáří: 650 - 700 let

 

Dub u Lipníka

Dub letní (Quercus robur) stojí na okraji lesního porostu nacházejícího se mezi Lipníkem a Ratibořicemi,  jihozápadně od rybníka Okrouhlík  nad potokem.

Katastrální území: Lipník u Hrotovic

Rok vyhlášení: 1983

Obvod kmene: 380cm

Výška stromu: 24m

 

Lípa v Lipníku

Lípa srdčitá (Tilia cordata) roste na okraji obce Lipník, u silnice č. III/36063 ve směru na obec Zárubice.

Rok vyhlášení: 1976

Katastrální území: Lipník u Hrotovic

Obvod kmene: 452cm

Výška stromu: 26m 

 

Lípa u Vantiberku

Lípa srdčitá (Tilia cordata) se nachází u hospodářského stavení v místní trati u Vantiberku.

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Okřešice u Třebíče

Obvod kmene: 417cm

Výška stromu: 24m

 

Lípa u kaple

Lípa srdčitá (Tilia cordata) rostoucí po pravé straně silnice ke kapli sv. Anny v obci Opatov.

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Opatov na Moravě

Obvod kmene: 383cm

Výška stromu: 18m

 

Borovice u Pozďatína

Mohutná borovice lesní (Pinus sylvestris) před železničním přejezdem, po pravé straně silnice z Pozďatína na Oharec.

Rok vyhlášení: 1985

Katastrální území: Pozďatín

Obvod kmene: 240cm

Výška stromu: 13m

 

Dub na Hadí hoře

Mohutný soliter dubu letního (Quercus robur) pod hájenkou „U útěchy“, u silnice z Předína na křižovatku se silnicí Heraltice – Opatov.

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Předín

Obvod kmene: 490cm

Výška stromu: 19m

 

Dub u Ptáčova

Solitera dubu letního (Quercus robur) na okraji pole, v blízkosti lesního porostu u polní cesty cca 1km severně od obce Ptáčov.

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Ptáčov

Obvod kmene: 250cm

Výška stromu: 20m

 

Valíčkův dub

Dub letní (Quercus robur) stojí u silnice č.II/351 v úseku mezi Třebíčí a Račerovicemi,  asi 300m před obcí Račerovice.

Rok vyhlášení: 1976

Katastrální území: Račerovice

Obvod kmene: 700cm

Výška stromu: 23m

 

Třešeň u Hošťanky

Třešeň ptačí (Cerasus avium) roste na mezi u staré nepoužívané cesty, asi 500m jižně od obce Slavice. Jedná se o výraznou soliteru v poli s rozložitou a pravidelnou korunou.

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Slavice

Obvod kmene: 420cm

Výška stromu: 15m

 

Dub v dubinách

Dub letní (Quercus robur) je mohutný soliter u lesní cesty nedaleko hájenky Dubiny, poblíž křižovatky lesní cesty se silnicí č.III/35116, která leží asi 1300m po levé straně ve směru Budíkovice – Třebíč.

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Podklášteří

Obvod kmene: 360cm

Výška stromu: 19m

Odhadované stáří: 200let

 

Jinan u gymnázia

Soliterní, poměrně mladý jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), roste ve vyhrazené části areálu Gymnázia na ulici B.Václavka v Třebíči. Jinan bývá nazýván „živou fosílií“, neboť fosilní nálezy jemu příbuzných druhů pochází již z počátku druhohor (tedy z „doby dinosaurů“) a největšího rozmachu dosáhly rostliny čeledi Ginkgoaceae zhruba před 200 až 100 milióny lety. V současnosti je jinan dvoulaločný posledním žijícím zástupcem této kdysi zřejmě poměrně běžné a rozšířené čeledi. 

Rok vyhlášení: 2004

Katastrální území: Třebíč

Obvod kmene: 195cm

Výška stromu: 17m

 

Lípa na farní zahradě

Soliterní lípa srdčitá (Tilia cordata) roste na uzavřené farní zahradě v areálu třebíčského zámku.

Rok vyhlášení: 2004

Katastrální území: Podklášteří

Obvod kmene: 520cm

Výška stromu: 28m

 

Smrk u Budíkovic

Smrk ztepilý (Picea abies) roste v nivě potoka u okraje porostu, asi 50m od silnice z Třebíče do Budíkovic. Strom má typický soliterní habitus, jeho koruna je zavětvená až k zemi.

Rok vyhlášení: 1976

Katastrální území: Budíkovice

Obvod kmene: 280cm

Výška stromu: 23m

Odhadované stáří: 150 let

 

Javor u Římova

Javor klen (Acer pseudoplatanus) je mohutný, soliterně rostoucí strom u křížku nad obcí Římov, u silnice č. II/410 ve směru k obci Rokytnice nad Rokytnou.

Rok vyhlášení: 2014

Katastrální území: Římov na Moravě

Obvod kmene: 380cm

Výška stromu: 24m

 

Skupina lip u Vantiberku

Skupina 3 lip srdčitých (Tilia cordata) rostoucích kolem křížku, u křižovatky silnice II/351 s místní komunikací vedoucí do  Červené Lhoty.

Katastrální území: Číhalín

Rok vyhlášení: 1982

Obvod kmene: 301, 364, 188cm

Výška stromu: 22, 24, 12m

 

Smrky u Hostákova

Dva soliterní smrky ztepilé (Picea abies) nacházející se cca 2km západně od obce Hostákov. Smrk s hluboce zavětvenou korunou roste ve skupině stromů, druhý roste na skalnatém podloží uprostřed pole. Lokalita výskytu je nedaleko polní cesty Ptáčov – Nárameč.   

Katastrální území: Hostákov

Rok vyhlášení: 1982

Obvod kmene: 235, 326cm

Výška stromu: 20, 24m

 

Duby u Náramče

Skupina 10 dubů letních (Quercus robur) rostoucích na okraji lesního porostu za obcí Nárameč, nad rybníkem „Podstránský“.

Rok vyhlášení: 1976

Katastrální území: Nárameč

Obvod kmene: 266 – 500cm

Výška stromů: 19 – 28m

 

 

Skupina dvou lip

Dvě lípy srdčité (Tilia cordata) u rozcestí silnic ve směru do Pozďátek a do Okrašovic. Rostou u křížku, který pochází z roku 1883 a společně tvoří výrazný prvek v krajině. Výsadba stromů pravděpodobně   

Rok vyhlášení: 1976

Katastrální území: Okrašovice

Obvod kmene: 210, 288cm

Výška stromů: 14, 21m

 

Skupina stromů u kaple

Skupina 26 stromů rostoucích v oplocené části kolem kaple sv. Anny v obci Opatov.  Druhové složení stromů – lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), lípa obecná (Tilia x vulgaris), javor mléčný (Acer platanoides), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Opatov na Moravě

Obvod kmene: 128 – 417cm

Výška stromu: 16 – 27m

 

Skupina šesti dubů

Šest exemplářů dubu letního (Quercus robur) se nachází v polích mezi potokem Lubí a polní cestou, asi 250m západně od obce Pocoucov.

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Pocoucov

Obvod kmene: 400 – 520cm

Výška stromu: 20 – 23m

 

Skupina tří dubů

Tři mohutné duby letní (Quercus robur) na mezi uprostřed pole nad soutokem potola Lubí a Okřešického potoka, asi 250m jihozápadně od obce Pocoucov.

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Pocoucov

Obvod kmene: 370 – 390cm

Výška stromu: 23, 25, 26m

Odhadované stáří: 200 – 250 let

 

Douglasky u Zátiší

Skupina osmi mohutných douglasek tisolistých (Pseudotsuga menziesii) v okolí zámečku „Zátiší“ u Svatoslavi.

Rok vyhlášení: 1985

Katastrální území: Svatoslav

Obvod kmene: 290 – 520cm

Výška stromu: 21 – 26m

 

Skupina stromů u Tvrze

Skupina 10 stromů v druhové skladbě dub letní (Quercus robur), jilm horský (Ulmus glabra), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus), rostoucích v okolí tvrze na okraji obce Štěměchy.

Rok vyhlášení:  1982

Katastrální území: Štěměchy

Obvod kmene: 210 – 450cm

Výška stromu: 15 – 31m

 

Dva jasany u Trnavy

Dva exempláře jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) u křížku po pravé straně cesty z Trnavy do Ptáčova, asi 1km jižně od Trnavy. Křížek nechali postavit manželé Václav a Marie Mejzlíkovi roku 1886. Stromy byly pravděpodobně vysázeny současně s postavením křížku.

Rok vyhlášení: 1985

Katastrální území: Trnava u Třebíče

Obvod kmene: 230, 280cm

Výška stromu: 22, 24m

 

Dva buky u Velkého javora

Buky lesní (Fagus sylvatica) rostou v lesním plášti, cca 200m od Velkého javora směrem dolů podél hranice lesa a louky.

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Věstoňovice

Obvod kmene: 300, 330cm

Výška stromu: 25m

 

Lípové stromořadí v Červené Lhotě

Stromořadí 30 exemplářů lípy srdčité (Tilia cordata) a lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). Stromy rostou pod pravou stranou silnice k Čechtínu, kolem staré cesty od mlýna.

Katastrální území: Červená Lhota

Rok vyhlášení: 1976

Obvod kmene: 270 – 450cm

Výška stromu: 19 – 27m

Odhadované stáří: u nejstarších jedinců 130 – 150 let  

 

Stromořadí u Bažantnice

Stromořadí 103 exemplářů v druhové skladbě lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), habr obecný (Carpinus betulus), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum).  Stromořadí lemuje cestu vedoucí k objektům Lesní správy Třebíč, souběžnou se silnicí Třebíč – Račerovice. Alejí památných stromů až do lesního komplexu Dolní Bažantnice vede „Naučná stezka Bažantnice“, jejímž zřizovatelem jsou LESY ČR, s.p.

Rok vyhlášení: 1982

Katastrální území: Podklášteří

Odhadované stáří: 100 – 130let

1. Velký javor, k.ú. Hor.Vilémovice 2. Velký javor, k.ú. Hor.Vilémovice 3.Velký javor, k.ú. Hor. Vilémovice Borovice u Pozďatína, k.ú. Pozďatín Douglasky u Zátiší, k.ú. Svatoslav 02 Dub na Hadí hoře, k.ú. Předín 2 Dub u Lipníka, k.ú. Lipník u Hrotovic Dub u Ptáčova, k.ú. Ptáčov 03 Dub v dubinách, k.ú. Podklášteří Duby u Náramče, k.ú. Nárameč Dva buky u Velkého javora, k.ú. Věstoňovice Dva jasany u Trnavy, k.ú. Trnava u Třebíče 2 Javor u Římova, k.ú. Římov na Moravě Jinan u gymnázia, k.ú. Třebíč Lípa na farní zahradě, k.ú. Podklášteří 6 Lípa u kaple, k.ú. Opatov na Moravě Lípa u Vantiberku, k.ú. Okřešice u Třebíče Lípa v Lipníku, k.ú. Lipník u Hrotovic Skupina dvou lip, k.ú. Okrašovice Skupina lip u Vantiberku, k.ú. Číhalín Skupina stromů u kaple, k.ú. Opatov na Moravě Skupina stromů u tvrze, k.ú. Štěměchy Skupina šesti dubů, k.ú. Pocoucov07 Skupina tří dubů, k.ú. Pocoucov 01 Smrk u Budíkovic, k.ú. Budíkovice Smrky u Hostákova, k.ú. Hostákov 2 Smrky u Hostákova, k.ú. Hostákov 4 Stromořadí u bažantnice, k.ú. Podklášteří Třešeň u Hošťanky, k.ú. Slavice Valíčkův dub, k.ú. Račerovice 5
Mapa