Lesy Třebíčska

Lesy Třebíčska 
Mapa
Hlavní strana >Lesy Třebíčska >Lesy Třebíčska

Lesy Třebíčska

Poměrně různorodým přírodním podmínkám odpovídá i pestrá druhová skladba dřevin v lesích Třebíčska. Nejvýrazněji jsou zastoupeny jehličnaté dřeviny (přibližně 75 %), a to hlavně smrk ztepilý (44 %), borovice lesní (24 %), modřín evropský (6 %) a jedle bělokorá (1 %). Co se týká cizích jehličnatých dřevin vysazovaných u nás, můžeme se nejčastěji setkat s douglaskou tisolistou, jedlí obrovskou, borovicí černou a borovicí vejmutovkou.

Z listnatých dřevin, které tvoří přibližně jednu čtvrtinu zastoupení, převažuje dub zimní, dub letní, lípa malolistá a velkolistá, buk lesní. Z ostatních listnatých dřevin je výrazněji zastoupen habr obecný, především jako příměs nebo podúroveň dubových a borových porostů v nižších polohách, bříza bělokorá, převážně jako příměs smrčin, javor klen na chudších, kamenitých stanovištích, jasan ztepilý podél vodotečí a olše lepkavá na stanovištích ovlivněných vodou. Z nepůvodních listnatých dřevin má nevýrazné zastoupení trnovník bílý (akát), dub červený a jírovec maďal, který byl často vysazován z důvodu zvýšení úživnosti honiteb. Snahy lesních hospodářů by měly směřovat k dosažení cílové druhové skladby představující nižší zastoupení smrku ztepilého především v nižších polohách (40 %) a borovice lesní (20 %). Naopak výrazně by se mělo zvýšit zastoupení buku, modřínu a částečně jedle bělokoré. Na Třebíčsku se nacházejí i vysoce kvalitní lesní porosty. Za zmínku stojí například genová základna smrku ztepilého v revíru Blatná hráz, lipové porosty v revíru Horní Vilémovice či v bezprostřední blízkosti Třebíče jedlové porosty v přírodní rezervaci Hošťanka.

V roce 2002 byla otevřena lesnická naučná stezka Bažantnice nedaleko od Třebíče, určená především žákům třebíčských základních škol, ale i široké veřejnosti. Na devíti zastávkách se může návštěvník stručně seznámit s historií lesů na Třebíčsku, funkcemi lesa v krajině, s problematikou hospodaření v lesích, ochranou lesa a skladbou lesních porostů. Dále se dočte o rostlinách, lesní zvěři a ostatních zástupcích živočišné říše, kteří se v dané oblasti vyskytují. Dozví se o významu vody pro les a lesa pro koloběh vody v přírodě, o významu lesa pro člověka a vlivu člověka na les.

Hošťanka - jedlové semenáčky jaro na Hošťance květ jasanu ztepilého kvetoucí modřín opadavý larvy lýkožrouta smrkového lesnická naučná stezka Bažantnice (2) lesnická naučná stezka Bažantnice mladý bukový porost následky větrné kalamity slavnostní otevření lesnické naučné stezky Bažantnice soliterní smrk na Třebíčsku
Mapa